بازدید رسمی از سیبلند

بازدید مدیرکل رفاه کار و امور اجتماعی استان تهران از مجموعه سیب لند

به گزارش روابط عمومی مجموعه سیب لند خانم دانیالی مدیر کل اداره کار استان تهران صبح روز دوشنبه بیست و هفتم دی ماه از مجموعه سیب لند بازدید کردند.
1400-11-3 06:45