No name

این مرکز در فضایی بسیاردیدنی با استخرها و مرداب های زیبایی قرار گرفته است. در این مرکز انواع همایشها و جلسات داخلی و بین المللی و کنسرت هایی برای مردم برگزار خواهد شد که خوانندگان مشهوری برنامه اجرا خواهند کرد. همچنین جشنواره هایی را شامل فستیوالهای فصلی، سالیانه، شبانه، ورزشی و غیره در این مرکز خواهیم داشت.