ایستگاه سوم تله کابین

در ایستگاه آخر تله کابین که به سایت C  می رسد، فروشگاه های ورزشی و فروش لوازم اسکی قرار خواهد گرفت.